VU istoriniai šaltiniai

Vilniaus universiteto bibliotekos šaltiniai

IDDataPavadinimasFondasAprašasBylaDok. Nr.Lapai
D0121617.02.28ID853 Adomas Blinstrubas perka ketvirtadalį Viduklės dvaro iš Stanislovo ir Jono Vizgirdų už 80 kapų grašių.7ZZT622787243404-406
D0131617.03.21ID1084 Martyno Blinstrubo (Blinstrubavičiaus) testamentas. Žmonai Agnietei Daujotaitei palieka trečdalį Viduklės pavieto Pašaltuonio, Štaškių ir Viduklės dvarų7ZZT622787390682
D0141617.05.26Jurgio Bilevičiaus skundas kad ID853 Adomas, Kasparo sūnus, Blinstrubas iškeikė jį Raseiniuose.7ZZT622787466730
D0151589.06.24ID843 Kasparo Blinstrubo Alsiškio pareiškimas, kad Jurgio Vainioto tarnas pavogė tris sesers Polonijos Šimonaitienės Blinstrubaitės arklius.7ZZT409682306375-376
D0161589.07.03ID843 Kasparo Blinstrubo Alsiškio skundas, kad teisėjas Jurgis Vainiota išlauzė sesers Polonijos Blinstrubaitės Lauksėdžio dvaro vartus.7ZZT409682389301-302
D0171589.07.01Teismo sprendimas ID843 Kasparo Blinstrubo Alsiškio byloje prieš Baltramiejų Paulavičių dėl 2 tarnų sumušimo ir arklių vagystės.7ZZT409682508477-478
D0181589.07.01Kasparo Blinstrubo Alsiškio skundas prieš Baltramiejų Paulavičių dėl suartos žemės netoli Butkiškių kaimo (transkribuotas į kirilicą)7ZZT409682512488-489
D0191590.04.01Sebastijonas Vaitkevičius užstato ID843 Kasparui Simono sūnui Blinstrubui Alsiškiui Viduklės pavieto Pamedžių Sirutėnų žemę už 5 kapas (transkribuotas į kirilicą)7ZZT583444544536
D0201597.05.01ID853 Adomas Blinstrubas, Kasparo sūnus, parduoda Nargėlaičius prie Ugionių Jurgiui Baltrimavičiui ir jo žmonai Elžbietai.7ZZT581117154324-325
D2411588.06.281582 m. į nelaisvę, Livonijos karo Pskovo apsuptyje, ID854 Jurgio Blinstrubo į nelaisvę paimtos ir bandžiusios pabėgti mergelės Dorotos Maskvietės pareiškimas, kad daugaiu nebėgs ir ištikimai tarnaus jo seseriai Onai Radavičienei (transkribuotas į kirilicą)7ZZT14588119113
D2421598.10.05Jurgio Beinarto valstiečių Martyno ir Mykalojaus Krepštinavičių raštas Adomui Blinstrubui, kad išvarė neteisėtai apsigyvenusį Juzefą Lukaševičių7ZZT14611195355-356
D2591599.06.01ID847 Sebastijonas Blinstrubas, Petro sūnus, parduoda Viduklės paviete, Blinstrubuose esančius Petrikaitiškių ir Dainių dvarus Vaitiekui Vizgirdai7ZZT14613180353-354
D3111589.06.18Kasparo Blinstrubo Alsiškio tarnautojo Jurgio Domeikos skundas prieš Merkelį Belevičių dėl sumušimo Raseinių karčemoj ir vertingos skaros dingimo (transkribuotas į kirilicą)7ZZT14589264262
D3121599.07.03Adomas Blinstrubas, Kasparo sūnus, parduoda atgal už 50 kapų Florijonui Paškevičiui jo buvusį Paškaičių dvarą Viduklės paviete7ZZT14613480962
D3131599.10.20W6 Kristupas Blinstrubas, Mykolo sūnus, užstato žmonai Daratai Stanislavičiūtei savo pusę Blinstrubų dvaro Viduklės paviete už 60 kapų7ZZT146135051013-1014
D3141600.05.01ID845 Simonas Blinstrubas parduoda ID839 Stanislovui Blinstrubui Viduklės pavieto Pašaltuonio dvarą ant Šaltuonos upės kranto7ZZT146164692-93
D3151601.04.20Adomas Piaseckis parduoda Adomui Blinstrubui su žmona Berniškių žemes prie Alsos ir Kudrės upių už 100 kapų7ZZT14618286590-591
D3171601.01.20Adomo Blinstrubo skundas, kad Vaitiekus Stanislavičius ir Matas Lenartavičius iškirto dalį miško jo Viduklės pavieto Rinkų žemėje7ZZT1462078168-169
D3181601.11.23Šimkeviciėnė su sūnumis parduoda Adomui Blinstrubui Raseiniu paviete Padubisio Sutkevičių dvarą su kaimais ir žemėm už 100 kapų7ZZT146214487-88
D3191602.01.25Valentas Ivanovičius užstato Adomui Blinstrubui dalį Viduklės pavieto Trapėnų dvaro už 30 kapų.7ZZT14621258532-533
D3201604.06.21ID853 Adomas Blinstrubas iš Tautvilo parduoda Viduklės pavieto Tarpupės ir Pakultės dvarus Jonui Toliatui už 250 kapų7ZZT14626170349-350
D3211604.06.20ID853 Adomas Blinstrubas iš Tautvilo perduoda Jonui Toliatui Pakultės dvarui priklausančią Paravnių žemę7ZZT14626170a350-354
D3221604.03.26Kristupo Sadovskio Raseinių pavieto Sujainių dvaro su kaimais pardavimo Adomui Blinstrubui už 866 kapas sutartis7ZZT14626206419-420
D3231604.03.26Kristupo Sadovskio Raseinių pavieto Sujainių dvaro su kaimais pardavimo Adomui Blinstrubui už 866 kapas patvirtinimo aktas7ZZT14626207421-422
D3241605.08.20Mykolas Tundevickis perduoda Adomui Blinstrubui Kristupo Sadovskio jam užstatytą Sujainių dvarą Adomui sumokėjus Kristupo skolą 564 kapas7ZZT146282134-35
D3251606.01.13Adomas Blinstrubas pasiskolina iš Sebastijono Kestorto 228 kapas. Negrąžinimo atveju sutinka, kad suma būtų išieškota iš jo Sujainių dvaro Viduklės paviete7ZZT14628170342-345
D3261605.06.12ID853 Adomas Blinstrubas dovanoja Sujainių dvarą Viduklės paviete žmonai Eufemijai Stirnelytei7ZZT14628259501
D3271611.09.25Vaitiekus Blinstrubas, Stanislovo sūnus, keičia savo dalį Ugionių dvaro į ID853 Adomo Blinstrubo Kulvietiškių žemę7ZZT1463476121-123
D3281611.05.07Sebastijonas Blinstrubas, Jono sūnus, parduoda žemių už 20 kapų savo sūnėnams Jurgiui ir Vaitiekui Liulevičiams7ZZT14634427713-714
D3291611.05.01Kotryna Frilich parduoda du tarnus iš Siriškių dvaro Viduklės paviete ID853 Adomui Blinstrubui už 60 kapų7ZZT14634472787-790
D3301616.01.22ID839 Stanislovas Blinstrubas, Petro sūnus, dovanoja trečdalį Pašaltuonio dvaro Viduklės paviete savo žmonai Marina Dabkevičiūtei7ZZT14635214404-406
D3311616.01.27Matas Blinstrubas, Mykolo sūnus, parduoda broliui Kristupui už 20 kapų pusę Pašaltuonio Kulvietiškių palivarko Viduklės paviete7ZZT14635255483-484
D3321616.01.26Adomas Blinstrubas perima už 900 kapų Adomo Škliarovsio užstatytus Balalučių ir Kiburiškių palivarkus bei Užpelkių kaimą7ZZT14635291563-566
D3331615.02.03Kvitas, kad Petras Paleckis gavo iš Adomo ir Eufemijos Blinstrubų 800 kapų užstatą už Viduklės dvarą Viduklės paviete7ZZT14635312606
D3341615.02.03Raštas, kuriuo Adomas ir Eufemija Blinstrubai patvirtina, kad jie iš Petro Paleckio atpirko užstatytą Viduklės Paalsės dvarą Viduklės paviete7ZZT14635316612
D3351623.10.06Dovydas Mostvilas parduoda pusę Ugionių dvaro Ariogalos paviete Adomui Blinstrubui su žmona Eufemija už 206 kapas7ZZT146433056-57
D3361623.11.19W46 Kazimieras Blinstrubas, Baltramiejaus sūnus, parduoda Viduklės pavieto Raulu dvarą bajoram Ambralevičiam už 350 kapų7ZZT1464371132-135
D3371623.11.15Kazimieras Blinstrubas, Baltramiejaus sūnus, perka Virgainių, Čiukiškių, Jaunaitiškių, Barbaraitiškių ir Saldeikiškių dvarus Viduklės paviete iš Samuelio Kamarniko už 800 kapų7ZZT14643176332-333
D3381624.01.30W43 Jurgis Blinstrubas, Baltramiejaus sūnus, užstato Viduklės dvarą žmonai Zuzanai Verečinskaitei už 400 kapų7ZZT14643323616-617
D3391625.01.20W46 Kazimieras ir W45 Adomas Urbonavičiai Blinstrubai parduoda dalį Raulų žemių ir tarną Jurgaitį broliui W4 Mykolui už 300 kapų7ZZT14644424904-905
D3401629.01.06W43 Jurgis Blinstrubas, Baltramiejaus sūnus maino ketvirtį Raulų Kempalių dvaro į Danieliaus Blinstrubo, Jono sūnaus, žemes7ZZT146461937-38
D3411629.01.11ID853 Adomo Blinstrubo taikos sutartis ju Jeronimu Adamkevičium, kurį kaltino savo Upynos kaimo valstiečių perviliojimu7ZZT146462243-44
D3421628.10.29W46 Kazimieras Blinstrubas iš Krikščiūnų su žmona parduoda kelis Viduklės pavieto kaimus už 1200 kapų Adomui Uvainiui7ZZT14646160313-314
D3431636.11.26Išrašas iš LDK tribunolo bylos apie tai, kad Jurgis Blinstrubas iš Tautvilo nieko įžeidžiančio nesakė Lietuvos taurininkui Vladislovui Monvydui apie jo skolas7ZZT1464769
D3441636.03.22W43 Jurgis Blinstrubas iš Krikščiūnų parduoda lauką Blinstrubuose ID846 Baltramiejui Blinstrubui iš Tautvilo, Petro sūnui ir jo žmonai Ievai Meiniūnaitei už 30 kapų7ZZT14647100207-208
D3451635.01.27Samuelis Blinstrubas iš Tautvilo su žmona Zofija Jandzlauskaitė perleidžia Kučkių dvarą Ašmenos paviete Stanislovui Dzevaltauskui7ZZT14647208403-404
D3461632.02.04ID857 Jurgis Blinstrubas iš Tautvilo, Adomo sūnus, dovanoja savo Sujainių dvaro dalį broliui ID860 Jonui Blinstrubui7ZZT14647407788-789
D3471637.06.15Jonas Blinstrubas iš Tautvilo, Adomo sūnus, parduoda Pašaltuonio Žvirblaukio Dūdiškių dvarą už 1000 kapų W4 Mykolui Blinstrubui iš Krikščiūnų, Baltramiejaus sūnui.7ZZT14653210455-457
D3481637.05.20Jonas Blinstrubas iš Tautvilo, Adomo sūnus, parduoda Kražiuose neužstatytą lauką Matijošiui Kazimierskiui už 60 kapų7ZZT14653231499-500
D3491640.02.10Adomas Blinstrubas, Kasparo sūnus, parduoda Ariogalos pavieto Ugionių dvaro tarną Čepaitį Arnolfui Bagdonavičiui už 25 kapas7ZZT14655431390-391
D3501639.10.12Stanislovas Laucevičius parduoda dalį Viduklės pavieto Paškiškių dvaro su žemėmis Jonui Blinstrubui iš Tautvilo už 212 kapų7ZZT1465657128-129
D3511648.02.02Jurgis Blinstrubas su žmona perduoda Merkeliui Strineliui Pakolskių dvarą Kražių paviete7ZZT14657815-18
D3521644.01.15Steponas Blinstrubas iš Tautvilo užstato Pakruojos Vismantėlių dvarą prie Kruojos upės už 1200 kapų Jonui Juknevičiui ir Elenai Blinstrubaitei Juknevičienei7ZZT146573571-72
D3531642.05.20ID860 Jonas Blinstrubas iš Tautvilo keičia Pamedžių, Diamentiškių, Mikolajiškio ir Latviškių žemes Viduklės paviete į Mato Vitkevičiaus Paalsės Vitkiškių dvaro žemes7ZZT146575298-99
D3541647.08.16Vaznio Jono Paškevičiaus pranešimas, kad perdavė Konstantino Galovino kvietimus Karališkąjam sekretoriui Jonui Blinstrubui Viduklės dvare ir kitiems bajorams7ZZT14657145244
D3551647.10.21Jono Nečevskio skundas Kristinai Montvydaitei Blinstrubienei ir jos sūnums Stanislovui ir Kristupui Blinstrubams iš Krikščiūnų dėl tarnų užpuolimo Rauluose7ZZT14657267371
D3561648.01.13Jono Blinstrubo skundas dėl Jeronimo Kiršenšteino Pajūrio pavieto Vainiutiškių dvaro tarnautojo kaltės pabėgusio arklio7ZZT14657318415
D3571648.01.13Petro Zablockio kvietimas Jono Blinstrubo tarnams nuo Samuelio Vizgirdo dėl Paalsės gojaus7ZZT14657327421
D3581649.10.10Vaznio Jono Voronos pranešimas, kad paliko Viduklės Paalsės dvare kvietimą į LDK Tribunolą sekretoriui Jonui Blinstrubui nuo Pernaravos vaivadienės Dinovos7ZZT14657565596-597
D4461609.10.05ID919 Gertrūda Šimkevičiūtė Blinstrubienė su sūnumis Petru, Jonu, Mykolu ir Kristupu perduoda posūniui Adomui Blinstrubui Kelmijų lauką Viduklės paviete7ZZT146334264
D4471609.10.10Matas Blinstrubas Mykolo sūnus užstato tarną Stasį Tarvolaitį su šeima iš Viduklės pavieto Trapėnų dvaro Stanislovui Beinortui už 40 kapų7ZZT1463377122
D4481609.10.05Adomas Blinstrubas su žmona Eufemija perduoda už Kelmijų lauką broliams Petrui, Jonui, Mykolui ir Kristupui Viduklės dvaro Umpiškių ir Kravilių laukus bei Vadelių pievą7ZZT1463384132-133
D4491609.10.20Adomas Blinstrubas parduoda Raseinių pavieto Padubisio Sutkevičių dvarą Adomui Piaseckui už 60 kapų7ZZT14633155250-251
D5171692.09.05Karaliaus sekretoriaus ID878 Vladislovo Blinstrubo iš Tautvilo byla prieš Tverų tijūną Steponą Stankevičių dėl žmonos Jadvygos Kybartaitės Blinstrubienės sumušimo, užstatyto Raseinių pavieto Rukiškių Paciškių palivarko Balandžių lauko nušienavimo ir valstiečių raginimo sukilti7ZPT342742-743
D5211574.05.20Vaitiekus Vizgirda, Jono sūnus, parduoda dvi dalis daubos ties Šaltuonos upe ID843 Kasparui Blinstrubui, Simono sūnui (transkribuotas į kirilicą)7ZZT14575175374-387
D5251584.10.05ID848 Laurynas Blinstrubas su žmona Kristina Bertoševičiūte parduoda Adomui Laurinavičiui su žmona Karšuvos pavieto Pašilių Plaktiškių Veldomiškių žemes7ZZT14581323431-432
D6931665.07.11Aleksandras Zaviša už 800 zlotų įkeičia 4 Žeimių dvaro Kuigalių kaimo valstiečius Žemaitijos kunigaištystės ir Kauno pavieto bajorui ID859 Samueliui Mozei Blinstrubui iš Tautvilo ir jo žmonai Kotryna Galmantaitei.5A4931
D6941646.09.05ID860 Jono Blinstrubo iš Tautvilo byla prieš Dovydą ir Joną Lenartavičius.7ZPT144644481
D6951646.11.03ID858 Dovydas Blinstrubas iš Tautvilo su žmona Elena Vėlavičiūte parduoda pusę Upytės pavieto Linkaučių dvarą prie Linkavos upės Jonui Chirošui su žmona Sofija Čekavičiūte, o kitą pusę Jonui Kosinskiui su žmona Ona Vėlavičiūte už 400 kapų. Dvaras kažkada turėtas Petro Daugėlos, o paskui atitekęs Mykolui Vėlavičiui vedus Petro Daugėlos dukrą Kristiną Daugėlaitę, o šie testamentu jį paliko savo dukrai, Dovydo Blinstrubo žmonai Elenai Vėlavičiūtei.7ZPT1446411266-269
D6961667.12.28Karaliaus dvariškis Jonas Albrechtas Bagdonavičius perduoda ID909 Onai Brinkauskaitei Blinstrubienei, karaliaus sekretoriaus ID860 Jono Blinstrubo iš Tautvilo žmonai, karaliaus Jono Kazimiero privilegija suteiktus Šiauduvos pavieto Novaičių, Kudaičių ir Kaderų kaimus.7ZPT99
D6971672.02.18W6 Kristupo Blinstrubo iš Krikščiūnų garantinis raštas Aleksandrui Puzinai dėl Viduklės pavieto Pašaltuonio dvaro.7ZPT4799-100
D6981692.05.05ID1021 Samuelio Stepono Blinstrubo iš Tautvilo Ariogalos pavieto Čėkuvos (Czechowo) dvaro savininko testamentas. Už Pranciškui Liaudanskiui užstatytą tėvoninį dvarą gautus pinigus išdalina Ariogalos, Betygalos ir Tytuvėnų bažnyčiom, špitolėm ir vienuolynam, palikdamas teisę dėdei, karaliaus sekretoriui ID878 Vladislovui Blinstrubui dvarą atpirkti. Prašo būti palaidotas Ariogalos bažnyčioj.7ZPT101213-214
D6991692.10.12ID867 Ukmergės taurininkas Dovydas Adomas Blinstrubas iš Tautvilo su žmona Alška Uvainyte perima iš Chrizostomo Gelgaudo užstatytą Viduklės pavieto Milžuvėnų dvarą.7ZPT177372-373
D7001692.11.20Karaliaus sekretoriaus ID878 Vladislovo Blinstrubo iš Tautvilo banicijos (tremties) aktas.7ZPT202428-429