LNB istoriniai šaltiniai

Lietuvos Nacionalinės bibliotekos šaltiniai

IDDataPavadinimasFondasAprašasBylaDok. Nr.Lapai
D0211639.00.00Kulvos Blinstrubų daiktų likusių Kėdainiuose sąrašas941499
D0221640.00.00Danieliaus Lakavičiaus raštas kuriuo įgalioja Samuelį Blinstrubą atsiteisti jo žemę Kulvoje Kauno pav. iš Jurgio Kulvinskio ir Baltramiejaus Lakavičiaus941457
D0231643.05.27Šaukimai į LDK Vyriausiąjį Tribunolą Petrui Jeronimui ir Jadvygai Mislinskaitei Radziejevskiams byloje su Samueliu ir Ona Žaltyte Blinstrubais dėl negrąžintos skolos941470
D0241643.07.31Petro Jeronimo ir Jadvygos Kulvinskienės Radziejevskių bei sūnaus Vaitiekaus Kulvinskio Kulvos dvaro ir Dijokiškių kaimo Kauno paviete pardavimo Samueliui Blinstrubui aktas941471
D0251645.11.30Šaukimas į teismą Kauno pavieto bajorui Stanislovui Kulviečiui byloje su Samueliu Blinstrubu dėl S. Kulviečio nemokėto valakų mokesčio už Kulvos dvaro Čiūdų kaimą941477
D0261651.07.09Kauno mokesčių rinkėjų Jono Mingailos ir Stepono Koplevskio raštai patvirtinantys sumokėtus padūmės mokesčius LDK kariuomenei iš Samuelio Blinstrubo Vilčatovo kaimo Kulvos dvaro Diakiškių ir Bartonių palivarkų941492
D0271653.07.10ID859 Samuelio Mozės Blinstrubo skundas Kauno pavieto žemės teismui dėl jį apvogusių ir pabėgusių pavaldinių Stanislovo Teklinskio ir Stanislovo Čerskio941493
D0281655.06.01Jono Volodkovičiaus raštas kuriuo pažymi jog išpirko Drąseikių kaimą Kulvoje Kauno paviete motinos Kotrynos Naruševičiūtės Volodkovičienės pagal užstato teisę perleistą Samueliui Blinstrubui941497
D0291656.12.21Nemunaičio seniūno Teodoro Aleksandro Lackio pakvitavimas iš Samuelio ir Kotrynos Galmontaitės Blinstrubų pasiskolinus 300 lenkiškų auksinų941500
D0301657.05.03Plembergo vaito Adomo Jusevičiaus ir kitų bajorų obligacija Samueliui Blinstrubui pasiskolinus 540 auksinų padūmės mokesčiams sumokėti941501
D0361659.10.28LDK dvaro maršalkos Nemunaičio ir Rodūnės seniūno Teodoro Aleksandro Lackio pakvitavimas iš Samuelio ir Kotrynos Galmontaitės Blinstrubų pasiskolinus 100 lenkiškų auksinų941503
D0371660.07.11Kauno pavieto bajoro Samuelio Blinstrubo pranešimas Kauno seniūnijoje apie pabėgusius iš Kulvos dvaro valstiečius941504
D0381662.03.25Žemaitijos kunigaikštystės teismo raštas Stanislovui Jablonskiui byloje su Samueliu Blinstrubu iš Kulvos dėl įkeisto Čechovo dvaro Ariogalos paviete ir užstato nepripažinimo941506
D0391662.08.26Samuelio Mozės Blinstrubo iš Tautvilo raštas, kuriuo savo žmonai Kotrynai Galmantaitei-Blinstrubienei užstato Kulvos dvarą ir Dijokiškių palivarką Kauno paviete už 20000 auksinų941508
D0401667.08.02Jurgio Kulviečio ir jo žmonos Elenos Kulvietienės raštas, kad Samueliui Blinstrubui parduoda Kulvos dvaro Jurkovščyznos, Michniovščyznos, Kazlauščyznos ūkius941513
D0411670.05.26Kulvos dvaro, Kauno pavieto bajorų Danieliaus Gelgudo ir Kristinos Liutkevičiūtės-Gelgudienės raštas, kuriuo Kotrynai Galmantaitei-Blinstrubienei pardavė Jonkučių ūkį Kulvos dvaro žemėje už 500 zlotų941516
D0421673.09.10Barboros Vendziagolskienės-Kulvietienės Stanislovo Šveikausko ir Daratos Kulvietytės-Šveikauskienės raštas kuriuo sūnaus ir brolio Dovydo Kulviečio žemę Koslovščyzną Kulvos dvare parduoda Samueliui Blinstrubui941521
D0431675.03.21Kėdainių evangeliko reformato Mykolo Minvydo laiškas Mozei Blinstrubui Kulvoje941523
D0441676.01.04Kotrynos Blinstrubienės-Galmantaitės, Samuelio Blinstrubo trečiosios žmonos, testamentas, kuriame ji padalina Kulvos, Pajuosčio ir Čėkuvos dvarus bei kitą turtą savo vaikams 941526
D0451679.00.00Karališkojo sekretoriaus Vladislovo Blinstrubo iš Tautvilo raštas, kuriuo Karoliui Blinstrubui ir Elenai Budrevičiūtei-Blinstrubienei žada patvirtinti pardavimo raštą941534
D0461680.00.00Samuelio Blinstrubo iš Kulvos raštas, duotas Karoliui Blinstrubui dėl jo karinio dokumento pripažinimo941538
D0471680.03.04Eufemijos Blinstrubaitės Varlauskienės pakvitavimas Karoliui Blinstrubui kad atsiėmė tėvo Samuelio Mozės Blinstrubo 5000 zlotų ir atsisako teisių į Kulvos, Pajuosčio ir Panevėžio dvarus941535
D0481681.11.04.Jono ir Konstantino Podleckių raštas kad Karoliui Blinstrubui parduoda Kulvos dvarą Kauno paviete už 3300 zlotų941539
D0491684.00.00Kulvos ir Deltuvos dvarų kilnojamojo turto ir smulkių daiktų pasidalinimo tarp Mozės Blinstrubo sūnų Teodoro, Bogdano, Aleksandro, Karolio, Vilhelmo ir dukterų Kotrynos ir Joanos Blinstrubų sąrašas941544
D0501684.12.05Karolio, Samuelio ir Teodoro Blinstrubų, Vitebsko vaiskio Mozės Samuelio Blinstrubo sūnų raštas, kad, sulaukę pilnametystės, gavo iš savo globėjų tėvų palikimą - Kulvos dvarą ir jo ūkius941543
D0511685.00.00Kapitono Karolio Tymano raštas, kuriuo įsipareigoja Vitebsko vaiskiui Karoliui Blinstrubui patvirtinti dalies Kučinskių namo Kaune perleidimo aktą941546
D0521685.00.00Kulvos dvaro Kauno paviete Karolio Blinstrubo iš Tautvilo raštas, kuriuo Kauno žemės sekretoriui Adomui Prozorui įkeičia Kulvos dvaro Bošių kaimo baudžiauninką Valių Mikaitį su šeima ir namu už 300 zlotų941545
D0531686.00.00Karolio Blinstrubo, Kulvos dvaro laikytojo, asekuracija ir raštas vazniui dėl baudžiauninko Valiaus Mikaičio iš Bešių kaimo perleidimo Adomui Prozorui Kauno pavieto žemės teismo raštininkui už 37 zlotus941549
D0541690.00.00Kazimiero Gongido ir jo žmonos raštas, kuriuo paliudija, kad gavo 500 zlotų iš Karolio Blinstrubo, kuris buvo įkeitęs Gelgudovščyznos arba Jonkučių palivarką Kulvos žemėje, Kauno paviete941556
D0551691.09.30Kulvos dvaro savininko Karolio Blinstrubo skundas Ukmergės pavieto gyventojais Jonu ir Mikalojum Žebrovskiais, kurie 1691.09.03 apiplėšė K. Blinstrubo baudžiauninkus, grįžtančius iš Šėtos miestelio turgaus941557
D0561691.10.30Vitebsko vaiskio Karolio Blinstrubo raštas, kuriuo Mikalojui Petrusevičiui įkeičia Kulvos dvarą Kauno paviete už 7000 zlotų941558
D0571694.05.10Ukmergės pavieto bajorės Elžbietos Kulvietytės-Slaboševskienės raštas, kad Karoliui Blinstrubui perveda savo brolėnų skolą ir tėvo testamentu užrašytus pinigus iš Žagalių Kulvos dvaro Kauno paviete941560
D0581694.00.00Jono Kosakovskio laiškai Karoliui Blinstrubui Kulvoje941563
D0591694.05.10Kauno vaiskis Mikalojus Korfas pakvituoja Karoliui Blinstrubui, kad atsiėmė užstatą už 8 Kulvos dvaro valstiečius, kuriuos grąžina ir užtikrina grąžinsiąs užstatymo sutartį941561
D0601695.05.02Karolio Blinstrubo ir jo žmonos Elžbietos Ruselytės-Blinstrubienės raštas, kuriuo Jonui Blinstrubui ir jo žmonai Sofijai Narbutaitei-Blinstrubienei įkeičia Kulvos dvaro Podleščyznos palivarką už 500 zlotų941564
D0611696.04.24Kulvos dvaro Podleščyznos palivarko inventorius, sudarytas Karoliui Blinstrubui ir jo žmonai Elžbietai Ruselytei Blinstrubienei ūkį perduodant Jonui Blinstrubui941568
D0621696.05.23Mykolo Paplauskio pakvitavimas, kad iš Karolio Blinstrubo Kulvoje pasiskolino 9 talerius941569
D0631697.04.23Karolio Blinstrubo ir jo žmonos Elžbietos Blinstrubienės raštas, kuriuo jie už 700 zlotų Baltazarui Bilinskiui įkeičia Kulvos dvaro Jonkučių kaimo penkis baudžiauninkus941571
D0641697.04.23Karolio Blinstrubo ir jo žmonos Elžbietos Blinstrubienės raštas, kuriuo Onai Dulskienei įkeičia Kulvos dvaro baudžiauninką kalvį Jurgį Šulteną su šeima už 300 talerių941570
D0651698.04.23Vitebsko vaiskio Karolio Blinstrubo raštai dėl Kulvos dvaro Jonkučių ir Bešių kaimų baudžiauninkų įkeitimo Kauno pilies teisėjui Jonui Kosakovskiui941573
D0661699.00.00Elžbietos Ruselytės-Blinstrubienės pakvitavimas, duotas Teodorui ir Jonui Blinstrubams, kad jiems grąžina teises į 14000 zlotų pagal velionio Vitebsko vaiskio Karolio Blinstrubo palikimą941584
D0671699.05.02Šaukimas į teismą ID892 Jono ir ID881 Teodoro Blinstrubų byloje su rotmistru Jonu Ruseliu dėl 800 zlotų užstato sumos941578
D0681699.07.18Zigmanto Juškevičiaus ir Rožės Medekšaitės-Juškevičienės byla su Teodoru Blinstrubu, mirusio Karolio Blinstrubo turto globėju, dėl paveldėto iš Andriaus Kulviečio 100 talerių užstato už Kulvos dv Taurotos pievą941582
D0691699.08.30Andriaus Radzevičiaus pakvitavimas, kad jis paėmė iš Teodoro Blinstrubo rotmistro Jono Ruselio Kulvos dvare paliktus įvairius daiktus941583
D0701701.02.02Laiškas Upytės pavieto gurguolininkui Teodorui Blinstrubui į Kulvą941588
D0711701.11.28Teismo tarnautojo raštas, kuriuo kvituoja Bogdanui Blinstrubui iš Kulvos, kad paėmė galvažudinį mokestį už Jono Voicechovskio užmušimą941591
D0721701.00.00Mykolo Blinstrubo obligacija Upytės gurguolininkui Teodorui Blinstrubui Kulvoje, pasiskolinus 54 zlotus941592
D0731702.10.20Upytės pavieto gurguolininko Teodoro Blinstrubo iš Kulvos raštas, kad pasiskolinęs iš Kėdainių teisėjo Juozapo Budrevičiaus 18 talerių, įkeičia Maconupių pievą Kėdainių apylinkėje, Kauno paviete941594
D0741702.12.12Jono Vidžickio laiškas Teodorui Blinstrubui į Kulvą941595
D0751704.04.23Upytės pavieto gurguolininko Teodoro Blinstrubo, mirusio brolio Karolio vaikų Jono ir Mozės globėjo, raštas, kad Eufrozinai Blinstrubaitei-Prozorienei užstato Kulvos dvaro valstiečius941598
D0761705.06.10Povilo Prozoro pakvitavimas Upytės gurguolininkui Teodorui Blinstrubui iš Kulvos, kad pasiskolino 20 muštų talerių941600
D0771706.10.24Teodoro Blinstrubo iš Kulvos skundas Ukmergės seniūnijai Steponu ir Stanislovu Šalkauskais, kad jie neteisėtai pasisavinę Blinstrubų seserų kraičių įnašus, kalino tarnaitę Daratą, apiplėšė Deltuvos dvarą941601
D0781707.06.18Puzino laiškas Upytės gurguolininkui Teodorui Blinstrubui941602
D0791708.01.27Aleksandro Varlauskio laiškas Teodorui Blinstrubui941605
D0801708.00.00Jono Kulvinskio obligacija Teodorui Blinstrubui iš Kulvos, kad pasiskolino 48 zlotu941608
D0811709.08.01Kulvos dvaro inventorius, surašytas Teodoro Blinstrubo, perduodančio turtą globotiems brolio Karolio Blinstrubo sūnums Mozei, Aleksandrui, Bogdanui ir Karoliui Blinstrubams iš Tautvilo941611
D0821709.09.23Kauno pavieto mokesčių iždo raštas, duotas Kulvos, Dijokiškių ir Podleščyznos laikytojui Karoliui Blinstrubui, dėl pusantro dūmo įkainio941612
D0831714.03.09Mozės Blinstrubo asekuracija Zigmantui Juškevičiui ir jo žmonai Rožei Medekšaitei-Juškevičienei, kad įvykdys teismo dekretus941621
D0841716.00.00Vitebsko vaiskio Mozės Blinstrubo raštas, kuriuo Jonui Dzievaltauskui Gintautui pagal užstato teisę perleidžia Kulvos dvaro Podleščyznos palivarką už 1000 muštų talerių941624
D0851717.11.10Onos Elžbietos Ruselytės-Šalkauskienės iš Kulvos raštas, kad pasiskolino iš Mozės Blinstrubo javų ir 5 auksinus941625
D0861718.04.20Vitebsko stalininko Juozapo Budrevičiaus obligacija Mozei Blinstrubui, kad pasiskolino 250 sidabrinių talerių, kuriuos garantuoja mūro namu Kėdainiuose, Didžiojoje gatvėje941626
D0871718.09.10Abraomo Leukovičiaus kvitas Mozei Blinstrubui iš Kulvos, pasiskolinus 20 zlotų941628
D0881718.00.00Jono Dzievaltausko Gintauto pakvitavimas Mozei Blinstrubui, pasiskolinus 90 timpų941630
D0891720.09.02Kauno pavieto teismo dekretas, šaukimai į teismus Vitebsko vaiskio Mozės Blinstrubo iš Kulvos byloje su Kauno bernardinų vienuolynu dėl pabėgusio baudžiauninko su turtu941634
D0901720.00.00Mozės Blinstrubo laiškas Kauno pranciškonų vienuolyno kunigui Bonaventūrui Paškevičiui941635
D0911721.05.12Vilniaus konsistorijos dekretas, kuriuo Teodorui ir Karoliui Blinstrubams, Kulvos dvaro laikytojams, grasinama ekskomunika už Jono Parcevskio funduotos sumos Vilniaus filijai neišmokėjimą941637
D0921722.06.16Vilniaus vyskupo Konstantino Kazimiero Bžostovskio raštas, kuriuo, tarpininkaujant Skarulių klebonui Vladislovui Okmianskiui, panaikina ekskomuniką Karoliui ir Mozei Blinstrubams iš Kulvos941639
D0931722.09.30Narbuto laiškas Mozei Blinstrubui941640
D0941724.02.07Kauno pavieto seimelio raštas, kuriuo pagal LDK iždo tribunolo nutarimą Mozei Blinstrubui iš Kulvos paskiria papildomą užmokestį nuo dūmo po šeštoką už darbą Gardino komisijoje941641
D0951725.05.01Samuelio Kociolo raštas, kuriuo jis gautą iš Bogdano Blinstrubo paskolos pakvitavimą 30 talerių, perleidžia Mozei Blinstrubui iš Kulvos941643
D0961728.07.13Stanislovo Prozoro raštas, kuriuo paliudija, kad Kulvos dvaro laikytojas Karolis Blinstrubas atsiskaitė už 2 įkeistus Jonkučių kaimo baudžiauninkus ir, kad grąžino užstatą už Vincentiškių palivarką941646
D0971728.11.21Marijonos Bobrovos pakvitavimas Karoliui Blinstrubui iš Kulvos, kad sumokėjo 20 auksinų už karstą, gautą Bogdanui Blinstrubui palaidoti941647
D0981730.03.28Jurgio Blinstrubo raštelis, kad pasiskolino 70 zlotų iš Mykolo Blinstrubo Podleščyznoje941650
D0991730.05.06Šaukimas į Kauno pavieto teismą Kulvos-Jurkonių dvaro laikytojui Mykolui Blinstrubui dėl skolos negrąžinimo Elenai Šreiterytei-Dzievaltauskienei941652
D1001730.08.08Ukmergės pavieto teismo poseniūnio Jurgio Bortkevičiaus pranešimai Mozei Blinstrubui, kad atvyks išieškoti priteistų 2000 talerių Elenai Šreiterytei-Dzievaltauskienei iš Podleščyznos palivarko941653
D1011730.12.18Ukmergės seniūno raštas Mozei Blinstrubui Vitebsko vaiskiui, raginantis atvykti į teismą pagal Samuelio Mackevičiaus skundą dėl negrąžintos skolos941655
D1021731.01.07Kauno pranciškonų vienuolyno kunigo Stepono Barkausko pakvitavimas, kad gavo pinigus dvylikai mišių už velionį Bogdaną Blinstrubą iš Kulvos atlaikyti941657
D1031733.03.16Kėdainių magistrato nario Jokūbo Grajaus raštas dėl ieškinio teisių perleidimo Mozei Blinstrubui ir 3 laiškai adresuoti Kotrynai Levistonienei tuo pačiu reikalu941658
D1041733.00.00Skarulių klebono Vladislovo Okmianskio laiškas Mozei Blinstrubui941659
D1051735.06.09Šaukimas į LDK tribunolo teismą Mozei Blinstrubui byloje su Ukmergės pavieto taurininkiene Elena Šreiteryte-Dzievaltauskiene Gintautiene dėl Podleščyznos palivarko941661
D1061736.03.06Mikalojaus Zabielos laiškas Vitebsko vaiskiui Mozei Blinstrubui941663
D1071738.03.07Mykolo Davainos Sologubo laiškas Mozei Blinstrubui941665
D1081738.03.29Kulvos dvaro tarnautojo Povilo Benedikto Antonevičiaus laiškai Karoliui Blinstrubui941666
D1091738.00.00Jeronimo Grinevičiaus laiškas Mozei Blinstrubui941668
D1101739.03.15Sofijos Taučiūnaitės-Boniškienės raštas, kuriuo Karoliui Blinstrubui, Vitebsko vaiskiui, įkeičia Kulvos dvaro Jonkučių kaimo pusę valako žemės ir trobesius už 250 zlotų941669
D1111739.06.24Karolio Blinstrubo iš Tautvilo, Kulvos dvaro laikytojo, obligacija Kristupui Boniškai, kad pasiskolino 50 zlotų941670
D1121740.06.22Benedikto Stanislovo Giedraičio, Vilniaus vaivadijos pastalininkio kvitas Mozei ir Karoliui Blinstrubams, baigus bylą dėl užstatytų Bešių ir Jonkučių žemių941670
D1131740.06.27Benedikto Stanislovo Giedraičio raštas, kad, gavęs iš Mozės Blinstrubo du žirgus po 700 talerių, atsisako iš senelės Margaritos Blumbergaitės-Bžežinskienės-Prozorienės paveldėtų teisių į Kulvos dvarą941672
D1141740.07.12Vitebsko vaiskio Karolio Blinstrubo ir Mozės Blinstrubo iš Kulvos obligacija Eleonorai Sielavinienei iš Estkų, pasiskolinus 50 zlotų941673
D1151744.03.03Vitebsko vaiskio Mozės Blinstrubo iš Tautvilo I testamentas, kuriuo savo žmonai Gertrūdai Vyšniauskaitei-Blinstrubienei ir giminėms užrašo Podleščyznos, Kulvos dvarus, Vincentiškio ir Čudo palivarkus941677
D1161756.06.20Vitebsko vaiskio Mozės Blinstrubo iš Tautvilo II testamentas, kuriuo savo žmonai Gertrūdai Vyšniauskaitei-Blinstrubienei ir giminėms užrašo Podleščyznos, Kulvos dvarus, Vincentiškio ir Čudo palivarkus941677
D1171744.06.02Kauno seniūnijos teismo pranešimas Karoliui ir Mozei Blinstrubams, kad į jų Kulvos dvarą atvyks išieškoti Jelenskiui priteistos 2810 zlotų sumos941678
D1181744.06.05Upytės vaznio raštas, kad šaukimą į teismą Mozei ir Karoliui Blinstrubams byloje su Sielavinais dėl skolos įteikė Kulvos dvare941679
D1191745.10.02Kauno pavieto teisėjo ir seniūno šaukimas į teismą Mozei, Karoliui ir Gertrūdai Blinstrubams Kauno pranciškonų gvardijono Petro Vizanovskio ir viso vienuolyno iškeltoje byloje dėl negrąžintų 660 talerių941680
D1201746.05.15Kazimiero Klečkovskio laiškas Mozei Blinstrubui941681
D1211748.05.21Vitebsko vaiskio Mozės Blinstrubo ir jo žmonos Gertrūdos Blinstrubienės 700 talerių obligacija, išduota Kauno pranciškonų vienuolynui ir garantuota Kulvos dvaro Podleščyznos palivarku941683
D1221749.11.17Kauno bernardinų vienuolyno skundas Moze ir Karoliu Blinstrubais iš Kulvos dėl bernardinams priklausiusio valstiečio persikėlimo gyventi į Kulvos-Podleščyznos dvarą Kauno paviete941685
D1231756.05.14Darevskio-Verychos laiškai Mozei Blinstrubui941694
D1241758.06.14Vitebsko vaiskio Mozės Blinstrubo raštas, kuriuo žmonai Gertrūdai Vyšniauskaitei-Blinstrubienei užrašo Kulvos-Podleščyznos dvarą su kilnojamu ir nekilnojamu turtu941696
D1251759.04.04Kazimiero Kulvinskio laiškas Mozei Blinstrubui941698
D1261760.04.04Juozapo Meištavičiaus raštas, kuriuo Vitebsko vaivadijos vaiskiui Mozei Blinstrubui perleidžia Pajuosčio žemę Upytės paviete ir žemes Kulvoje, Podleščyznoje, Kauno paviete941698
D1271761.09.12Mozės Blinstrubo ir Juozapo Meištavičiaus byla su Kauno pavieto teisėjienės Marijonos Zabielaitės-Kosakovskienės ir jos sūnų Martiniškių dvaro administratorium dėl žalos941700
D1281762.08.05Kauno pavieto teisėjo ir Vitebsko kašteliono Simono Siručio kvietimas į teismą Mozei Blinstrubui, Juozui Meištavičiui jų byloje su Viktoru Kocielu ir kitais dėl Dijokiškių dvaro Kulvoje priklausymo941701
D1291763.03.10Kulvos dvaro Kauno paviete inventorius, surašytas po Karolio Blinstrubo, Vitebsko vaiskio, ir jo žmonos Ievos Domeikaitės-Blinstrubienės mirties941703
D1301764.05.07Gertrūdos Vyšniauskaitės-Blinstrubienės testamentas, kuriuo Kulvos-Podleščyznos žemes užrašo dukroms, įvairias pinigų sumas užrašo dukroms ir artimiesiems, funduoja Skarulių ir Žeimelių bažnyčioms941705
D1311764.06.06Juozapo Meištavičiaus kvitas, kad panaikina Mozės Blinstrubo turto areštą941706
D1321764.06.07Gertrūdos Vyšniauskaitės-Blinstrubienės pinigų, drabužių ir kitų daiktų, rastų po jos mirties dvejose skryniose, apyrašas941707
D1331764.06.07Gertrūdos Vyšniauskaitės-Blinstrubienės, Kulvos-Podleščyznos dvaro laikytojos, pinigų ir daiktų, paliekamų dukrai Jurazevičienei, sąrašas941708
D1341766.11.09Kauno miesto teisėjo Juozapo Meištavičiaus pakvitavimas Kauno dominikonų vienuolynui, kad vienuolyno vyresnysis Inocentas Skorulskis atidavė jam velionio uošvio Mozės Blinstrubo iš Kulvos 2400 zlotų941709
D1351767.12.01Karolio Blinstrubo vaikų ir turto globėjo Jokūbo Domeikos raštas, kuriuo pilnamečiui Dominykui Blinstrubui perduoda Kulvos dvarą su Jonkučių, Bešių, Čičinų, Čiūdų ir kitais kaimais941710
D1361768.01.27V. Okmianskio laiškas Teodorui Blinstrubui941711
D1371770.05.02Šaukimai į Vyriausiąjį tribunolą Elžbietai Meištavičienei ir jos sūnums, jų globėjams Blinstrubams iš Kulvos ir Kauno dominikonų vienuolynui jų byloje dėl velionės Gertrudos Blinstrubienes kraičio941712
D1381778.06.23Dominyko Blinstrubo raštas, kuriuo savo broliui Antanui Blinstrubui užrašo dalį Kulvos dvaro Kauno paviete, tekusio pagal paveldėjimo teisę iš tėvo Karolio Blinstrubo941717
D1391786.10.26Benedikto Korsako, Ignoto Pileckio byla su Blinstrubais, Kauno dominikonų vienuolynu ir kitais asmenimis dėl Vitebsko vaiskio Mozės Blinstrubo ir Gertrūdos Vyšniauskaitės-Blinstrubienės palikimo941723
D1401788.04.02Juozapo Kulviečio raštas, kuriuo Antanui Blinstrubui kvituoja 800 zlotų941725
D1411790.07.01Šaukimai į Kauno pavieto teismą, vaznio obdukcija Adomo Kozakausko ir Antano Blinstrubo byloje dėl Kulvos dvaro tarnų ir valstiečių sumušimo ir kitais reikalais941728
D1421791.11.02Kauno pavieto pilies teismo vaznio Juozapo Dijokevičiaus šaukimas į teismą Antanui Blinstrubui byloje su Andriumi Belgardu dėl skolos941730
D1431793.06.17Ignoto ir Sofijos Lakavičių raštas, kuriuo jie parduoda Antanui Blinstrubui valaką žemės, vadinamos Prokapiškėmis, Kulvos žemėje, Kauno paviete, už 500 zlotų941731
D1441794.00.00Paskvilis prieš Kauno pavieto maršalką Antaną Blinstrubą iš Tautvilo ir LDK savarankiškumo gynėjus, nužudytus 1791.V.3 Lenkijos konstitucijos šalininkų941732
D1451796.04.23Albrechto Vielkevičiaus ir jo žmonos raštas, kuriuo Antanui Blinstrubui Kulva kvituoja 800 zlotų941733
D1461797.05.16Šaukimas į Kauno pavieto žemės teismą Kauno stalininkui Antanui Blinstrubui iš Kulvos byloje su Juozapu Chrapickiu ir Joana Medeikšaite-Chrapickiene dėl įsiskolinimo pinigais ir javais941735
D1471797.06.00Kauno pavieto pilies teismo teisėjo Nikodemo Mideltono pranešimas apie Kauno pavieto žemės pirmininko Adomo Kozakausko bylą su Antanu Blinstrubu dėl 40000 zlotų, Kulvos Sangailiškių girios, Jurkonių941736
D1481801.12.16Šaukimas į Kauno pavieto žemės teismą Ignotui ir Domicelei Pileckiams, Antanui ir Barborai Šatinskiams, Juozapui Korsakui byloje su Eufemija Blinstrubaite-Mejeriene dėl Gertrūdos Blinstrubienės palikimo941743
D1491667.07.23Kauno žemės teismo pirmininko Adomo Kozakausko pateiktas Oborskio raštas Samueliui Blinstrubui ir Galmantui apie Bartonių palivarkui padarytą žalą94642
D1501737.02.28Bonaventūro Paškevičius laiškas Karoliui Blinstrubui94659
D1511738.03.21Teofilės Paškevičienės-Barkauskienės byla su Vitebsko vaiskiu Moze Blinstrubu iš Kulvos dėl 660 talerių skolos94663
D1521746.12.16Vilniaus konsistorijos sprendimas Teofilės Barkauskienės iš Bartonių Kauno pranciškonų gvardijono Bonaventūro Paškevičiaus byloje su Moze Blinstrubu ir žmona Gertrūda Blinstrubiene dėl skolos negrąžinimo94668
D1531659.00.00Samuelio Blinstrubo raštas, kuriuo jis įkeičia Čekuvos palivarką Ariogalos paviete Stanislovui ir Marijonai Jablonskiams Ukmergės paviete už 2500 zlotų ir įkeitimo pripažinimo raštas94755
D1541692.07.13Karolio Blinstrubo, Vitebsko vaiskio, sutartis su Juozapu Gintautu dėl atsiskaitymo už užstatytą Pašėtės dvarą Ukmergės paviete942486
D1551643.06.10Samuelio Blinstrubo iš Pašiaušės palivarko prašymas teismui kad Dovydas Blinstrubas būtų iškviestas į teismą ir pripažintų 1000 zlotų užrašymą942499
D1561702.00.00Upytės pavieto stovyklininko Teodoro Blinstrubo vėliavos karių ir jiems išmokėtų pinigų žiniaraštis9414
D1571708.02.06Kauno pavieto bajorų raštas, kuriuo Upytės pavieto stovyklininką Teodorą Blinstrubą skiria hibernos mokesčio iš Kauno pavieto už 1708 m. administratoriumi9415
D1581694.01.24Kareiviškių dvaro išpirkimo iš Jono Blinstrubo ir jo žmonos Sofijos Narbutaitės bei užstatymo Mykolui Šverinui dokumentai93510
D1591695.00.00LDK evangelikų reformatų provincinio sinodo kanono išrašas dėl Kareiviškių palivarko išpirkimo iš Jono Blinstrubo ir užstatymo Mikalojui Šverinui už 5000 zlotų93512
D1601688.07.02Jono Kozarino sutartis kuria užstato LDK evangelikų reformatų sinodo Kareiviškių palivarką Jonui Blinstrubui ir jo žmonai Sofijai Daugėlaitei93509
D3091705.09.20Lenkijos karaliaus ir LDK kunigaikščio Augusto II raštas, kuriuo ID913 Elenai Puzinytei-Blinstrubienei leidžia perduoti valdyti Veliuonos pavieto Sasių vaitiją Simonui Zabielai ir jo žmonai Magdalenai942702
D3101707.03.13ID913 Elenos Puzinytės-Bilevičienės-Blinstrubienės raštas, kuriuo Veliuonos pavieto Sasių vaitijos Bakainių, Pakruostės, Lažų, Užupės kaimus perduoda valdyti Simonui Zabielai ir jo žmonai Magdalenai942703
D4501700.06.28LDK Vyriausiojo Tribunolo sprendimas Starodubo stalininko Jono Merkelio Blinstrubo byloje su Petru Sčiuka dėl 8000 zlotų iš Viduklės-Paalsės dvaro943001
D4511719.03.10ID887 Mozės Motiejaus Blinstrubo laiškas broliui ID890 Karoliui, prašo sekmadienį atvykti į Raseinius dėl bylos943002
D4521739.05.20ID887 Mozės Motiejaus Blinstrubo laiškas Vilniaus vaivadijos kardininkui Pranciškui Gorskiui943004
D4531663.06.19Vilniaus žydo Jokūbo Moižešovičiaus asekuracija ID859 Samueliui Mozei iš Tautvilo Blinstrubui, kad grąžins skolą, užstatydamas Arnionių dvarą Vilniaus paviete942993
D4541720.07.03ID906 Jurgio Blinstrubo susitaikymo raštas, kuriuo nutraukia bylą su ID887 Moze Blinstrubu ir Mykolu Varlausku dėl Viduklės-Paalsės dvaro Viduklės paviete užpuolimo943003
D4551660.10.09ID859 Samuelio ir Kotrynos Blinstrubų iš Kulvos raštas, kad Valteriui Korfui ir jo žmonai Reginai Oginskytei-Korfienei užstatė Plembergo dvarą Ariogalos paviete942614
D4561697.03.07Lydos pilies teismo bylos su ID863 Starodubo stalininku Boguslavu Petru Blinstrubu dėl Viduklės kalvinistų koplyčios ir kapinių sugriovimo dokumentai931646